Jandarma 6 bin 940 uzman erbaş alımı başvuruları ne zaman? Sözleşmeli uzman erbaş alımı başvuru şartları nedir, başvuru nasıl yapılır?

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı, Jandarma Genel Komutanlığına 6 bin 940 sözleşmeli uzman erbaş alınacağını duyurdu. Uzman erbaş olmak isteyen vatandaşlar, başvuru şartları ve tarihlerini araştırıyor. Peki, Jandarma uzman erbaş alımı başvuru nasıl yapılır? Başvuru şartları ve başvuru tarihleri nedir? İşte 2024 Jandarma uzman erbaş alımı başvuru kılavuzu...

Jandarma 6 bin 940 uzman erbaş alımı başvuruları ne zaman? Sözleşmeli uzman erbaş alımı başvuru şartları nedir, başvuru nasıl yapılır?

Jandarma Genel Komutanlığına alınacak 6 bin 940 uzman erbaş alımı ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı. Alınacak uzman erbaşların kadro dağılımı; 6 bin 612 jandarma, 2 at bakıcısı, 16 bot serdümeni, 200 sıhhiyeci, 100 muhabere ve 10 havacılık şeklinde. Jandarma uzman erbaş alımı başvuru kılavuzu ile birlikte uzman erbaş alımı başvuru tarihleri, başvuru şartları belli oldu. Peki, 2024 Jandarma uzman erbaş alımı başvurusu nasıl yapılır?

Jandarma 6 bin 940 uzman erbaş alımı başvuruları ne zaman? Sözleşmeli uzman erbaş alımı başvuru şartları nedir, başvuru nasıl yapılır? - Resim : 1

JANDARMA UZMAN ERBAŞ ALIMI BAŞVURU TARİHİ NEDİR?

Jandarma Genel Komutanlığına çeşitli kadrolar için alınacak uzman erbaş alımı başvuruları 18 Eylül-2 Ekim'de yapılacak.

Jandarma 6 bin 940 uzman erbaş alımı başvuruları ne zaman? Sözleşmeli uzman erbaş alımı başvuru şartları nedir, başvuru nasıl yapılır? - Resim : 2

JANDARMA UZMAN ERBAŞ ALIMI BAŞVURU NASIL YAPILIR?

2024 Yılı Jandarma Genel Komutanlığına Sözleşmeli Jandarma Uzman Erbaş alımı için başvurular jandarma uzman erbaş alımı adresinden yapılıyor. 

JANDARMA UZMAN ERBAŞ ALIMI BAŞVURU KILAVUZU

Jandarma 6 bin 940 uzman erbaş alımı başvuruları ne zaman? Sözleşmeli uzman erbaş alımı başvuru şartları nedir, başvuru nasıl yapılır? - Resim : 3

KİMLER BAŞVURABİLİR?

a. Türk vatandaşı ve erkek olmak,
b. Başvuru yapacak adaylarda eğitim şartı ile ilgili olarak;
Jandarma branşından başvuru yapacak adaylarda en az ortaöğretim (lise) mezuniyeti şartı aranmakta olup, ortaöğretim (lise), ön lisans ve lisans bölümlerinin tamamı başvuru yapabileceklerdir. Diğer branşlar için ise Tablo (2-4)’te belirtilen eğitim seviyesindeki bölümlerden mezun olma şartı aranacaktır.
c. Düzeltilmemiş nüfus kaydına göre müracaat yapılan yılın Ocak ayının ilk günü (01 Ocak 2023)
itibarıyla 20 (yirmi) yaşından gün almış olmak ve 27 (yirmi yedi) yaşını bitirmemiş olmak [01 Ocak 2004
(dahil) - 01 Ocak 1996 (dahil) tarihleri arasında doğanlar]
ç. Askerlik hizmetini yapma şartı aranmamaktadır. Ancak, askerlik hizmetini yapmakta iken müracaat edenler için (Yedek subay, yedek astsubay, sözleşmeli erbaş ve er olarak görev yapanlardan müracaat
edenler dahil) birlik komutanlıklarınca düzenlenen Tablo-5’teki nitelik belgesinden 80 (seksen) puan ve
üzeri not almış olmak,
d. Askerliğe elverişli değildir raporu olmamak,
e. Askerlik hizmetini yapmış olan adaylar için müracaat tarihinin ilk günü (18 Eylül 2023) itibariyle, terhisinin üzerinden beş yıldan fazla süre geçmemiş olmak (18 Eylül 2018 tarihi ve sonrasında terhis olmak.),
f. Sözleşmeli erbaş ve erlerden EN AZ 3 (ÜÇ) YIL görev yapmış, müteakip sözleşme süreleri içerisinde ve düzeltilmemiş nüfus kaydına göre müracaat yapılan yılın ocak ayının ilk günü (01 Ocak 2023) tarihi itibarıyla 29 (yirmi dokuz) yaşını bitirmemiş olmak, [01 Ocak 2004 (dahil)- 01 Ocak 1994 (dahil) tarihleri arasında doğanlar] ve sıralı üç disiplin amiri tarafından “Uzman Erbaş Olur” kararlı nitelik belgesi almış olmak,

Jandarma 6 bin 940 uzman erbaş alımı başvuruları ne zaman? Sözleşmeli uzman erbaş alımı başvuru şartları nedir, başvuru nasıl yapılır? - Resim : 4


g. Sözleşmeli erbaş ve er olarak halen görev yapanların, başvurunun son günü olan 02 Ekim 2023
tarihi itibariyle 3 (üç) yılını doldurmuş ve müteakip dönem için sözleşme imzalamış olması gerekmektedir. Adaylar ilk sözleşme tarihi, sözleşme bitiş tarihi ve yeni sözleşme tarihini gösterir
belgeyi başvuru esnasında PTS’ye yükleyecek, seçme sınavlarına gelirken de yanında getireceklerdir.
Sözleşmeli erbaş ve erlerden uzman erbaşlığa geçenlerin sözleşmeleri kendiliğinden son bulur.
Uzman erbaş olarak atananlar atandığı eğitim birliğine doğrudan katılmak zorundadır.
3 (üç) yılını doldurmuş, ancak müteakip dönem için sözleşmesini yenilemeyenlerin müracaatları diğer adaylar ile birlikte aynı şartlarda (27 yaş ve diğer şartlar) kabul edilecektir. Sözleşmeli erbaş/er yahut bunların adayı iken sözleşmesi kendi kusuru nedeniyle idarece feshedilmemiş olması gerekmektedir.
ğ. Sağlık Bakanlığı tarafından sağlık kurulu raporu vermeye yetkilendirilen hastanelerden TSK, J.Gn.K.lığı ve S.G.K.lığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliği esaslarına göre “Uzman Erbaş Olur” kararlı sağlık kurulu raporu almış olmak,
h. En az 167 cm ve en fazla 210 cm boyunda olmak koşuluyla, kilosu Tablo-6’da boy-kilo tablosunda oranları belirtilen değerler içerisinde bulunmak, (Boy uzunluğu çıplak ayakla, ağırlık ise spor şortu/eşofman ile ölçülür.)
ı. Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak (Güvenlik soruşturması için adayların
Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olan adres bilgileri kullanılacaktır. Bu nedenle adayların halen ikamet ettiği güncel adres bilgileri, il/ilçe nüfus müdürlüklerince kullanılan Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olması gerekir.),
i. Askeri okullar ile Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı eğitim komutanlıklarından herhangi bir sebeple çıkmamış veya
çıkarılmamış olmak, diğer okullardan disiplinsizlik nedeniyle çıkarılmamış olmak veya ortaöğretim
kurumlarında örgün öğretim dışına çıkarma cezası almamış olmak,
j. Muvazzaf/sözleşmeli subay veya astsubay, uzman jandarma, uzman erbaş veya bunların adayı
olarak Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığında görevli
iken buralardan ayrılmamış veya çıkarılmamış olmak yahut görev yapmıyor olmak (Yukarıdaki hususlarda yanlış veya eksik beyanda bulunduğu anlaşılan adayların işlemleri temin faaliyetinin hangi aşamasında olursa olsun sonlandırılacaktır.),
k. Devlet memurluğundan veya kamu görevinden herhangi bir nedenle çıkarılmamış olmak, l. Taksirli suçlar hariç olmak üzere diğer suçlardan mahkemeler tarafından 30 (otuz) günden daha fazla süreli hürriyeti bağlayıcı bir cezaya mahkûm edilmemiş olmak,
m. Taksirli suçlar nedeniyle 6 (altı) ay veya daha fazla süre ile hürriyeti bağlayıcı bir cezaya mahkûm edilmemiş olmak,
n. Verilen ceza, ertelense, seçenek yaptırımlara çevrilse, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına
karar verilse veya affa uğrasa dahi; Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlar ile basit ve nitelikli zimmet,
irtikâp, iftira, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, yalan yere tanıklık, yalan
yere yemin, cürüm tasniî, ırza geçmek, sarkıntılık, kız, kadın veya erkek kaçırmak, fuhşiyata tahrik, gayri
tabiî mukarenet, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçlar ile istimal ve istihlâk
kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmî ihale ve alım ve satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa
vurma, firar, amir veya üste fiilen taarruz, emre itaatsizlikte ısrar, üste hakaret, mukavemet, fesat, isyan
suçlarından dolayı mahkûm olmamak,
o. Firar, amir veya üste fiilen taarruz, emre itaatsizlikte ısrar, üste hakaret, mukavemet, fesat ve isyan suçlarından, 22/5/1930 tarihli ve 1632 sayılı Askeri Ceza Kanununun 148’inci maddesinde belirtilen suçlardan hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi hapis cezasına ve/veya adli para cezasına hükmedilmemiş olmak,
ö. Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığının manevî
şahsiyetine gölge düşürmemiş ve askerliğin şeref ve haysiyeti ile bağdaşmayacak fiil ve hareketlerde
bulunmamış olmak,
p. Toplumca tasvip edilmeyen ve uygun görülmeyen kazanç yollarında çalışmamış ve halen çalışmıyor olmak,
r. Terör örgütlerine veya Devletin millî güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti, iltisakı ya da bunlarla irtibatı olmamak,
s. Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,
ş. Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmemiş veya görmüyor
olmak,
t. Vücut yapısı düzgün, her bakımdan sağlam ve fiziki görünüşü kusursuz olmak (Göğüs kafesi ve
omurgasında şekil bozukluğu bulunmamak, düz taban olmamak, yüz bölgesi, baş bölgesi, tüm boyun ve el parmak
uçlarından itibaren dirsekler dahil kollarda kısa kollu gömlek ve dizden itibaren şort ile görünen vücudun herhangi bir yerinde dövme bulunmamak, kendine zarar verme işareti olan jilet, sigara yanığı izleri bulunmamak),
u. Dilinde pelteklik, kekemelik, tutukluk gibi konuşma özürleri olmamak,

4 kuşaktır saatçiler! Dededen toruna... Zeki Alasya'nın ilk eşi Oya Alasya kimdir, kaç yaşındaydı, hangi filmlerde oynadı? Aydın’da 2 operasyonda 65 düzensiz göçmen yakalandı 14 metre kol böreği yiyerek para kazandı